LĨNH VỰC HỆ THỐNG VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ

TTMã TTHCMức độTên thủ tụcNộp hồ sơ
11.005092.000.00.00.H01_HMức độ 3Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốcNhấp chọn
22.001914.000.00.00.H01_HMức độ 4Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉNhấp chọn